Captcha

Captcha – Một phản ứng theo yêu cầu để giảm thư rác. Thường yêu cầu mọi người nhập vào các chữ cái con số mà họ nhìn thấy trong một hình ảnh hoặc giải quyết một vấn đề toán học đơn giản.