Campaign Type

Campaign Type – Loại chiến dịch – loại chiến dịch để hiển thị quảng cáo của bạn. Bao gồm:

  • “Search Network only” (chỉ hiển thị quảng cáo trên kết quả tìm kiếm của Google , Google mua sắm, Google Maps, Google Images và Google Groups, trang web tìm kiếm hợp tác với Google (đối tác tìm kiếm) như AOL)
  • “Display Network only” (chỉ hiển thị quảng cáo trên các trang web của google như: Youtube, Blogger, Gmail và hàng ngàn trang web của Google trên internet. Chúng còn được gọi là AdSense)
  • “Search Network with Display Select” (kết hợp của cả 2 loại trên)

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn loại chiến dịch “Shopping” và quảng cáo Video trên tài khoản adwords của mình.