Budgetary philosophy

Budgetary philosophy: Bản tính toán tài chính, dự trù về lời, lỗ… trong 1 event