Browser Object Model viết tắt BOM

Browser Object Model viết tắt BOM hay còn gọi là các đối tượng liên quan đến trình duyệt browser. Mỗi browser sẽ có những đối tượng khác nhau nên nó không có một chuẩn chung nào cả, tuy nhiên để có tính thống nhất giữa các trình duyệt thì người ta quy ước ra các loại BOM sau:

  • window
  • screen
  • location
  • history
  • navigator
  • popup
  • timing
  • cookies

Trong các đối tượng DOM trên có phân cấp lẫn nhau và trong đó window là cấp cao nhất vì nó đại diện cho browser. Ví dụ khi bạn muốn truy cập tới document thì bạn sẽ viêt là window.document, tuy nhiên vẫn có cách ghi tắt là document, muốn truy cập tới cookie thì ta viết window.document.cookie (viết tắt document.cookie), …