Break-even point

Break-even point – Điểm hòa vốn là điểm mà tại đó Tổng doanh thu bằng Tổng chi phí. Hay nói cách khác thì tại điểm hòa vốn, doanh nghiệp bắt đầu thu được lợi nhuận.

Xác định điểm hòa vốn nhằm:

  • Thiết lập một mức giá hợp lý
  • Đạt mục tiêu hiệu quả nhất trong khi kết hợp giữa chi phí cố định và chi phí biến đổi.
  • Để xác định thu hút và phân bổ tài chính trong các chiến lược khác nhau trong doanh nghiệp.
  • Được sử dụng trong phân tích tính hiệu quả của dự án kinh doanh.

Công thức tính:

Q = FC / (Po – Vc)

Trong đó:

  • Q: Là sản lượng hòa vốn
  • Fc: Chi phí cố định
  • Vc: Chi phí biến đổi trên mỗi đơn vị sản phẩm.
  • Po: Giá sản phẩm.