Break-even analysis

Break-even analysis – Phương pháp phân tích hòa vốn là 1 kỹ thuật nhằm xác định tính khả thi của 1 phương án đầu tư, giúp cho người soạn thảo dự án đánh giá 1 cách sơ bộ dự án có thể thực hiện có hiệu quả hay không và hiệu quả đến mức nào.