Brand Extension

Brand Extension – Mở rộng thương hiệu: Là việc phát triển các giá trị khác của một thương hiệu để có thể đem thương hiệu ra những thị trường hoàn toàn mới.