Bounce Rate và Bounce email

Bounce Rate: Tỷ lệ các email hỏng của bạn không được chuyển phát (bị trả lại). Tỷ lệ bounce rate chấp nhận được là dưới 5%

Bounce email (Email hỏng): Là các email được gửi trở lại cho người gửi vì địa chỉ của người nhận không tồn tại hoặc hiện tại không hoạt động.