Board Of Directors viết tắt BOD và Board of management viết tắt BOM

Một giám đốc là một người (làm việc cho một công ty) và chịu trách nhiệm điều hành và quản lí các công việc của công ty. Một giám đốc có thể là một người của công ty hoặc một người độc lập ở bên ngoài. Các giám đốc được lựa chọn qua các cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.

Tập hợp các giám đốc như trên được gọi là Hội đồng quản trị (Board Of Directors viết tắt BOD) . Hội đồng quản trị có thể chỉ định ra một thành viên trong hội đồng để làm chủ tịch hội đồng quản trị. Việc này cũng có thể được làm bởi Đại hội đồng cổ đông.

Việc kiểm soát công ty được thực hiện bởi hai hội đồng: Hội đồng quản trị và Các cổ đông trong đại hội đồng cổ đông. Trên thực tế quyền lực của Hội đồng quản trị phụ thuộc vào loại công ty. Ở những công ty tư nhân nhỏ, giám đốc và cổ đông thường là một, vì vậy không có sự phân chia quyền lực. Trong những công ty đại chúng, đội ngũ giám đốc thường được lựa chọn rõ ràng để điều hành các mảng công việc riêng của công ty như giám đốc marketing hay giám đốc tài chính.

Nhiệm vụ của hội đồng quản trị là đưa ra các chính sách liên quan đến quản lý doanh nghiệp và đưa ra các quyết định trong các vấn đề lớn của công ty, bao gồm:

  • Thuê/sa thải các ủy viên của hội đồng quản trị (quyết định sa thải giám đốc cũng có thể được thực hiện bởi Đại hội đồng cổ đông);
  • Đưa ra chính sách cổ tức, các chính sách về quyền chọn, và thưởng phạt các ủy viên quản trị.

Tất cả các công ty đại chúng đều phải có Hội đồng quản trị.

Việc quan trọng nhất là Hội đồng quản trị phải là đại diện công bằng cho cả lợi ích của đội ngũ quản lí và lợi ích của cổ đông, bởi vì nếu có nhiều người ở bên trong công ty giữ vị trí giám đốc có nghĩa là Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thiên về đội quản lí hơn.

Note: Board of Directors viết tắt BOD theo định nghĩa trong các văn bản pháp quy của Mỹ là những người được chỉ định (bầu) bởi các cổ đông, đại diện cho họ để thực hiện vai trò giám sát hoạt động.

Một thuật ngữ khác, Board of management viết tắt BOM là những người thực hiện điều hành trực tiếp công ty. Ban này có CEO là người điều hành cao nhất, các lĩnh vực chuyên biệt có CIO (công nghệ thông tin), CFO (tài chính), COO (hoạt động)… Xét theo định nghĩa pháp lý của Việt Nam, BOD phải được hiểu tương đương vai trò của HĐQT, trong khi BOM có vai trò của ban giám đốc.