Average minutes rating viết tắt AMR

Average minutes rating viết tắt AMR: Lượng người xem bình quân của một chương trình/kênh trong suốt thời gian phát sóng, AMR (Rating) có thể được tính theo đơn vị người hoặc %.

Đo lường kích thước trung bình của khán giả cho chương trình truyền hình trong bất kỳ khoảng thời gian nào, được thể hiện bằng số lượng người xem x1000. شرح لعبة كونكر بالتفصيل