Authority of Twitter Users Accounts

Authority of Twitter Users Accounts – Xác thực tài khoản người dùng Twitter: Twitter với nhiều người follow sẽ có giá trị hơn là những tài khoản Twitter mới hoặc ít follow