Audience Composition

Audience Composition: thành phần khán thính giả (phần số người lớn, trẻ em, nam nữ trong đó)