Audience Accumulation

Audience Accumulation: lũy tích khán thính giả, số khán thính giả tăng lên nhờ sự quảng cáo liên tục một tiết mục.