All Japan Radio & Television Commercial Confederation viết tắt ACC

All Japan Radio & Television Commercial Confederation viết tắt ACC: Liên Minh Các Hãng Truyền Thanh Truyền Hình Nhật Bản.