Alexa Rank

Alexa Rank – Một biện pháp ước tính dựa trên lưu lượng truy cập đến một trang web. Con số này càng thấp thì càng tốt. where to get ivermectin near me Ví dụ, một trang web có số lượng xếp hạng Alexa là 40, trang web đó sẽ có lưu lượng truy cập được xếp cao hơn 200.