Affiliate

Affiliate – Được sử dụng khi bạn đang liên kết với một công ty hoặc dịch vụ. Thường là bằng cách bán/quảng cáo sản phẩm/dịch vụ của công ty và dịch vụ đó và nhận được một khoản hoa hồng theo doanh số bán hàng.