Address Verification Service viết tắt AVS

Address Verification Service (AVS) Là công cụ xác thực chủ thẻ bằng địa chỉ tại ngân hàng phát hành.

Authentication Là việc xác thực khách hàng giao dịch trực tuyến. Tại OnePAY, Authentication tương ứng với kết quả xác thực của chương trình 3D Secured.