Ad Server

Ad Server – Máy Chủ Quảng Cáo: Là thiết bị/ hệ thống có nhiệm vụ truyền tải/ hiển thị quảng cáo đến đối tượng khách hàng mục tiêu. Hiểu đơn giản hơn, Máy Chủ Quảng Cáo là một công cụ được sử dụng bởi các đại lý quảng cáo và/hoặc khách hàng để tạo cơ sở cho việc đo lường quảng cáo và cung cấp dữ liệu báo cáo hiệu suất của chiến dịch.