Zend

Zend Framework là một bộ thư viện đồ sộ và mạnh mẽ được phát triển bởi Zend Technologies. Nó là một open source PHP sử dụng kỹ thuật lập trình hướng đối tượng hoàn toàn để xây dựng các lớp thư viện hỗ trợ và chạy trong môi trường PHP 5.3.+ trở lên. Zend Framework ra đời khá muộn so với các framework khác, nên nó đã được kế thừa những đặc điểm tốt từ các framework khác như Event, Module, Route, Mvc, Authentication…. Tuy nhiên, kiến thức nó cung cấp quá lớn khiến nhiều lập trình viên khi tiếp cận sẽ cảm thấy rất khó khăn trong việc bao quát và hiểu cấu trúc của Zendframework . Nó phù hợp cho xây dựng và phát triển một website vừa và lớn với nhiều xử lý nghiệp vụ phức tạp. 

Zend Framework là 1 PHP Framework đuợc lập trình trên PHP dựa theo mô hình MVC  sẽ giúp bạn tách bạch các phần xử lý riêng biệt cho website của bạn, nó giúp cho code của bạn trong sáng hơn, dễ quản lý, chỉnh sửa và nâng cấp.

  • Model: khối giao tiếp với database, bạn sẽ viết các query cũng như các xử lý logic ở đây.
  • View: khối trình bày, hiểu nôm na là 1 nơi chứa 1 loạt các file html của bạn để hiện thị cho nguời xem
  • Controller: khối điều khiển, sẽ là nơi bạn trực tiếp viết các xử lý lấy các request từ url và form để thao tác trực tiếp với Model, sau đó dùng View để hiển thị ra. 

Link website : http://framework.zend.com/