World Wide Web Consortium viết tắt là W3C

World Wide Web Consortium (viết tắt là W3C), là nhiệm vụ hướng dẫn World Wide Web với đầy đủ các tiềm năng phát triển của giao thức và các hướng dẫn mà bảo đảm lâu dài sự tăng trưởng của các trang web.

W3C là một trong số các chuẩn cho thiết kế web hiện nay, nó không phải là chuẩn quyết định mọi việc diễn ra trên môi trường Internet. Nhưng W3C giúp bạn định hướng khi xây dựng website.

Website theo chuẩn W3C sẽ tuân thủ 4 giai đoạn:

+ Phác thảo (Working Draft)

+ Chỉnh sửa cuối cùng (Last Call)

+ Trình chuẩn ( Proposed Recommendation)

+ Chuẩn đủ tư cách và ứng xử ( Candidate Recommendation)