Whitelist

Whitelist: Một danh sách “trắng” bao gồm các địa chỉ IP được phép gửi email đến người nhận. Là khái niệm đối lập với blacklist. Một số ISP liệt kê các trang có mối quan hệ tốt và đáng tin cậy đối với họ. Nếu bạn đáp ứng được các tiêu chuẩn của họ, bạn sẽ có thể được thêm vào white list. Nếu bạn nằm trong một white list, email của bạn có nhiều cơ hội gửi thành công hơn.