Valid Life Scene viết tắt VLS

Valid Life Scene viết tắt VLS: Cảnh Đời Xác Thực, đủ chi tiết có thể đem dùng để tạo ra cốt truyện phim quảng cáo.