Usability

Usability (tính khả dụng) là thước đo khả năng của một sản phẩm để phục vụ các mục tiêu của người sử dụng. Trong công nghệ thông tin, thuật ngữ này thường được sử dụng liên quan đến các ứng dụng phần mềm và các trang web, nhưng nó cũng có thể được sử dụng liên quan đến bất kỳ sản phẩm nào khác. Một số yếu tố được sử dụng để đánh giá tính khả dụng của một sản phẩm có thể là tính năng dễ sử dụng, tính thống nhất về hình ảnh, và một quy trình phát triển web rõ ràng.