Url Builder

Url Builder giúp bạn thêm thông số vào URL bạn sử dụng trong các chiến dịch quảng cáo tùy chỉnh qua email hoặc dựa trên web. Một chiến dịch tùy chỉnh là bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào không sử dụng tính năng tự động gắn thẻ AdWords. Khi người dùng nhấp vào một trong các liên kết tùy chỉnh, các thông số duy nhất được gửi đến tài khoản Google Analytics của bạn, vì vậy bạn có thể xác định các URL có hiệu quả nhất trong việc thu hút người dùng vào nội dung của bạn.

Link tham khảo thêm: https://support.google.com/analytics/answer/1033867?hl=vi 

Link tạo URL: https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/