Thuật toán Broad Core từ Google

Thuật toán Broad Core từ Google được ra mắt vào ngày 01/08/2018, bản cập nhật này chủ yếu tập trung vào yếu tố SEO technical (Tối ưu công cụ tìm kiếm trên cấu trúc bên trong của website – kỹ thuật), dưới đây là một số điểm cốt lõi lưu ý:

The way I understand it, a core update is a tweak or change to the main search algorithm itself. / Bạn hiểu rõ cách thức triển khai SEO, một bản cập nhật Broad Core là một tinh chỉnh hay thay đổi thuật toán tìm kiếm chính trên website.

You know, the one that has between 200 and 500 ranking factors and signals (depending on which SEO blog you’re reading today). / Bạn biết đấy, thuật toán SEO có từ 200 đến 500 yếu tố xếp hạng và tín hiệu (tùy thuộc vào blog SEO bạn đang đọc hôm nay).

What a core update means to me is that Google slightly tweaked the importance, order, weights, or values of these signals. / Bản cập nhật Broad Core có ý nghĩa hiểu đơn giản là Google hơi chỉnh sửa tầm quan trọng, thứ tự, trọng số hoặc giá trị của những tiêu chí trong thuật toán SEO.

Because of that, they can’t come right out and tell us what changed without revealing the secret sauce./ Google chưa thông báo chính thức đến SEOer toàn cầu, tạm đợi cập nhật.

The simplest way to visualize this would be to imagine 200 factors listed in order of importance. / Cách đơn giản nhất để hình dung điều này là tưởng tượng 200 yếu tố được liệt kê theo thứ tự tầm quan trọng.

Now imagine Google changing the order of 42 of those 200 factors. Rankings would change, but it would be a combination of many things, not due to one specific factor or cause. / Bây giờ hãy tưởng tượng Google thay đổi thứ tự của 42 trong số 200 yếu tố đó. Thứ hạng sẽ thay đổi, nhưng nó sẽ là sự kết hợp của nhiều thứ, không phải do một yếu tố hay nguyên nhân cụ thể.

Obviously it isn’t that simple, but that’s a good way to think about a core update./ Rõ ràng nó không đơn giản, nhưng đó là một cách hay để suy nghĩ về bản cập nhật cốt lõi.

Vậy chúng ta, thay vì lăn tăn nhiều thứ khác nhau thì nên tiếp tục tập trung vào:

  1. User intent / Mục đích của người dùng.
  2. Quality content / Nội dung chất lượng.
  3. Clean architecture / Làm sạch kiến trúc.
  4. Google’s guidelines / Nguyên tắc của Google.

Nguồn internet