Television Commercial Film viết tắt TVCF

Television Commercial Film viết tắt TVCF: Phim quảng cáo truyền hình, hầu như dùng để chỉ thương điệp lẻ (Spot CM).