Syndicated Content

Syndicated Content: Nội dung cung cấp thông tin. Là nội dung trên trang gốc? باي بال عربي Nếu nó chỉnh sửa hoặc sao chép nội dung từ một trang được lập chỉ mục nó sẽ không được xếp hạng như bản gốc hoặc sẽ chỉ nằm trong Supplemental Index.