Signup form

Signup form (Form đăng ký): Là một form được đặt trong một website/Fanpage/landing page…, cho phép khách đăng ký nhận bản tin của công ty bằng việc nhập một số trường cần thiết (email, số điện thoại, Khu vực, Họ tên…)