Scalable

Scalable – Khả năng mở rộng: phải đảm bảo tinh chất thương hiệu vẫn còn phù hợp khi mở rộng sản phẩm trong tương lai.