Sales Information System viết tắt SIS

Sales Information System (viết tắt SIS) – Hệ thống thông tin bán hàng: là nơi lưu trữ tất cả tài liệu về khách hàng đang mua sản phẩm/dịch vụ công ty, bao gồm: hợp đồng, thỏa thuận thương mại, doanh số, tăng trưởng, sản lượng bán hàng năm….