RESTful

REST (Representational State Transfer) đã được chọn sử dụng rộng rãi thay cho Web service dựa trên SOAP và WSDL. Bằng chứng quan trọng của sự thay đổi này chính là việc các công ty dẫn đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ mạng 2. لعب العاب بدون تنزيل 0 như Yahoo, Google và Facebook đã phản đối các giao thức dựa trên SOAP hoặc WSDL và ủng hộ phương thức hướng đến tài nguyên và dễ sử dụng đối với các dịch vụ của họ. باي بال عربي Trong bài viết này, Alex Rodriguez sẽ giới thiệu với các bạn các nguyên lý cơ bản của REST. المربع الذهبي لليورو

Tham khảo thêm : ws-restful-pdf