Redirect payment

Redirect payment:  Chuyển người mua sang trang web của cổng thanh toán, nhờ vậy họ có thể thực hiện thanh toán cho các hóa đơn mua hàng.