Redirect 302

Redirect 302 là chuyển hướng tạm thời, tất cả nội dung URL 1 sẽ được chuyển tạm thời sang URL 2 (tuy nhiên thì redirect 302 ít sử dụng trong SEO).