Pure cybermarketing

Pure cybermarketing – Tiếp thị ảo thuần tuý: Chiến lược bán sản phẩm hoặc dịch vụ chỉ thông qua Internet