Product Brand

Product Brand – Nhãn hàng: Tên gọi gắn liền với một thương hiệu cùng với những công dụng cụ thể. Ví dụ, nước xã vải Comfort.