Potential Reach

Potential Reach: Số người xem tiềm năng là số người thích hợp mà quảng cáo của bạn có thể tiếp cận, dựa trên tiêu chí nhắm mục tiêu của bạn.