Popups or Distracting Ads

Popups or Distracting Ads – Popup hoặc quảng cáo mất tập trung: Popup và quảng cáo mất tập trung là một dấu hiệu của một trang web chất lượng thấp.