Payment Card Industry (PCI) Security Standard

Payment Card Industry (PCI) Security Standard : Là hệ thống các tiêu chuẩn của Visa và Master cùng một số tổ chức thẻ quốc tế khác yêu cầu các đơn vị có lưu trữ thông tin thẻ của khách hàng phải tuân theo.