Passing Off

Passing Off – Các hoạt động bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ: Những hoạt động mang tính chất pháp lý nhằm bảo vệ những quyền lợi của một thương hiệu kinh doanh, nhãn hàng cụ thể. Nói rõ hơn là những hành động nhằm chống lại việc lợi dụng lòng tin, sự tín nhiệm của khách hàng vào những thương hiệu đã hiện hữu. Hoạt động này chỉ có tại các nước có những qui định luật pháp về việc bảo vệ những