Outbound link

Outbound link là link của trang mình đến các trang khác. Số lượng Outbound link của trang web bạn đến website khác càng lớn thì SE đánh giá web bạn thấp hơn. Ngược lại, nếu bên website đối tác cũng xuất hiện đến trang back link mình, đó gọi là Inbound link, nghĩa là SE thấy web bạn và đối tác là link 2 nhiều (2-way link) như thế web bạn sẽ bị Google phạt.