Other Spontaneous

Other Spontaneous: là thương hiệu đã có sẵn trong tâm trí của khách hàng nhưng không phải là T.O.M.