Opportunity To See viết tắt OTS

Opportunity To See viết tắt OTS cơ hội để nhìn thấy mẫu quảng cáo/chương trình. OTS hay còn được gọi là Frequency (Tần số). عدد بطولات كريستيانو Ví Dụ: có 6 của 10 người thấy mẫu quảng cáo/chương trình 1 lần thi Reach = 6/10, nhưng nếu 6 của 10 người thấy được 2 lần thì F(OTS)= 12/6, GRPs = R * F = 0.6 * 2 = 1.2.

Công thức: OTS = GRP/Reach