Net Spot viết tắt NS

Net Spot viết tắt NS: thông điệp kỹ thuật của mạng đài (không có tính thương mại)