MozTrust

MozTrust Là điểm số tin cậy của liên kết được tính bởi SEOmoz. Tương tự như MozRank, đo lường chỉ số phổ biến của liên kết, còn MozTrust đo lường chỉ số tin cậy của liên kết.

Cách tính điểm MozTrust:

  • Bằng cách tính toán “khoảng cách” liên kết giữa một trang nhất định và một nguồn tin cậy trên Internet. 
  • Dựa trên hệ l0garit từ 1 đến 10. Do đó, sẽ dễ dàng hơn nhiều để cải thiện từ 3 lên 4 hơn là cải thiện từ 8 đến 9.

Gia tăng điểm MozTrust

MozTrust có thể được cải thiện bằng cách nhận được các liên kết từ các trang web khác với MozTrust cao như các tổ chức chính phủ và các trường đại học (.gov và .edu)