Mobile Optimized

Mobile Optimized: Một web được tối ưu riêng cho điện thoại di động (Responsive) sẽ là một lợi thế khi hiển thị kết quả tìm kiếm cho điện thoại di động