Meta Content Type

Meta Content Type là thẻ khai báo mã hiển thị ngôn ngữ của website chứa nó.

Cấu trúc: meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=utf-8″ />