Market Research

Market Research – Nghiên cứu thị trường là phần đầu tiên cũng là phần quan trọng nhất trong việc phát triển chiến lược Marketing. Mục đích của nghiên cứu thị trường là thu thập thông tin từ khách hàng để hiểu được suy nghĩ của họ từ đó ra các quyết định marketing đúng với những gì khách hàng muốn.