Mail questionnaire

Mail questionnaire: Phương pháp điều tra bằng bảng câu hỏi gửi thư.