Link Schemes

Link Schemes (có thể hiểu nôm na là các kỹ thuật SEO mũ đen) bao gồm các phương pháp bị Google khuyến cáo không nên áp dụng trong các trường hợp sau đây:

– Liên kết để chế tác PageRank
– Liên kết đến webspam hay những trang web có chứa mã độc
– Links reciprocal (liên kết đối ứng) hoặc yêu cầu trao đổi liên kết quá nhiều (“Link to me and I’ll link to you.”)

Cách tốt nhất để có được các liên kết từ website khác là tạo ra những bài viết độc đáo, có nội dung liên quan có thể nhanh chóng phổ biến trên cộng đồng Internet.