Link Building

Link Building là một thuật ngữ nói đến vấn đề xây dựng liên kết từ bên ngoài đến website của bạn. Chúng ta có thể hiểu đơn giản là link building là quá trình làm tăng số lượng backlink trỏ đến website của bạn để cải thiện bảng xếp hạng trong công cụ tìm kiếm.

Link building là phần quan trọng nhất trong SEO Offpage